تبلیغات
نوای گلها - یک شاخه گل
نوای گلها
گنجینه موسیقی رادیو گلها
 
2 بهمن 94 :: نویسنده : نوای گلها


آدرس تارنگار آواهای ماندگار (گنجینه موسیقی ایران)

http://avahayemandegar1.blogfa.com


 


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg

یک شاخه گل 17 هنرمندان : مرضیه

یک شاخه گل 19
هنرمندان : الهه
اشعار : سعدی
آهنگ از برنامه ی گلهای صحرایی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 21 هنرمندان : سیما بینا
اشعار : مولانا جلال الدین محمد مولوی
آهنگ : محلی از برنامه ی گلهای صحرایی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 22 هنرمندان : الهه - به اهتمام عباس شاهپوری
اشعار : کریم همدانی - بیژن ترقی
آهنگ از برنامه ی گلهای صحرایی
یک شاخه گل 23 هنرمندان : آذر - عبادی (سه تار)
اشعار : باباطاهر - بیژن ترقی
آهنگ : محلی
یک شاخه گل 24 هنرمندان : سیما بینا - به اهتمام انوشیروان روحانی
آهنگ : بیات اصفهان - محلی بیرجندی
اشعار : حافظ
یک شاخه گل 25 هنرمندان : سیما بینا - عبادی (سه تار) - به اهتمام انوشیروان روحانی
اشعار : مولانا
آهنگ : محلی بیرجندی در بیات اصفهان
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 26 هنرمندان : آذر - حسن کسایی (نی)
اشعار : صائب تبریزی - بیژن ترقی
آهنگ : محلی از برنامه ی گلهای صحرایی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 27 هنرمندان : الهه
اشعار : کریم کاشانی
یک شاخه گل 29 هنرمندان : سیما بینا - حسن کسایی (نی)
اشعار : وحشی بافقی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 30 هنرمندان : سیما بینا - انوشیروان روحانی (پیانو)
یک شاخه گل 31 هنرمندان : رشید مستقیم - رضا ورزنده - ضرب از امیرناصر افتتاح
اشعار : هاتف اصفهانی
آهنگ : سه گاه محلی مازندرانی
یک شاخه گل 32 هنرمندان : آذر
اشعار : وحشی بافقی
یک شاخه گل 33 هنرمندان : الهه
اشعار : مولانا
یک شاخه گل 34 هنرمندان : ذبیهی - علی تجویدی - فرهنگ شریف
اشعار : سیداحمد هاتف
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 35 هنرمندان : سیما بینا - معروفی - مجد
اشعار : سروش اصفهانی ( شمس الشعرا )
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 36 هنرمندان : روحبخش - رضا ورزنده
اشعار : وحشی بافقی
یک شاخه گل 37 هنرمندان : سیما بینا - مجد (تار)
اشعار : سعدی
آهنگ : شور - محلی
یک شاخه گل 38 هنرمندان : سیما بینا - جواد معروفی
اشعار : صائب تبریزی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 39 هنرمندان : الهه
اشعار : پروین اعتصامی
یک شاخه گل 40 هنرمندان : الهه - عبادی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 41 هنرمندان : آذر - محجوبی - بدیعی
اشعار : مولانا - عمر خیام
آهنگ : سه گاه
یک شاخه گل 43 هنرمندان : یاسمین
اشعار : حاج میرزا حبیب خراسانی - صفی علیشاه
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 44 سیما بینا
یک شاخه گل 46 هنرمندان : ذبیهی - پرویز یاحقی (ویلون)
اشعار : حافظ - مولانا
آهنگ : ابوعطا ( آهنگ از محجوبی )
گویندگان : روشنک - فروزنده اربابی
یک شاخه گل 47 هنرمندان : فاخته ای - پرویز یاحقی
اشعار : حکیم سنایی قزنوی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 48 هنرمندان : محمودی خوانساری
اشعار : خاقانی شروانی
یک شاخه گل 49 هنرمندان : سیما بینا
اشعار : عاشق اصفهانی
آهنگ : محلی دشتستانی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 50 هنرمندان : سیما بینا - حسن کسایی (نی)
اشعار : عرفی شیرازی
آهنگ : شور - دشتستانی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 52 هنرمندان : ناصر مسعودی - کسایی - ورزنده
اشعار : فرخی سیستانی
آهنگ : شور - محلی گیلانی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 53 هنرمندان : گلپایگانی - حبیب اله بدیعی
اشعار : عراقی - عطار
آهنگ : بیات اصفهان ( آهنگ از روح اله خالقی )
گویندگان : روشنک - سلطانی
یک شاخه گل 56 هنرمندان : سیما بینا - عبادی
اشعار : نظامی گنجوی
آهنگ : شور
یک شاخه گل 57 هنرمندان : گلپایگانی - تجویدی - محجوبی - ورزنده
اشعار : عراقی
آهنگ : شور - دشتستانی
یک شاخه گل 58 هنرمندان : سیما بینا - پرویز یاحقی (ویلون)
اشعار : سعدی
آهنگ : شور - محلی بیرجندی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 59 هنرمندان : یاسمین - تجویدی - کسایی - ورزنده
اشعار : لطفعلی صورتگر
آهنگ : شور - محلی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 60 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - بدیعی - لطف اله مجد
آهنگ : افشاری ( آهنگ از حسین یاحقی )
یک شاخه گل 61 هنرمندان : ناصر مسعودی - رضا ورزنده
اشعار : ابوعبدالله رودکی
آهنگ : شور - محلی گیلکی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 63 هنرمندان : گلپایگانی - حبیب اله بدیعی
اشعار : حافظ - مولانا
آهنگ : سه گاه ( آهنگ از مرتضی محجوبی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 66 هنرمندان : ترانه - عبادی (سه تار)
آهنگ : محلی قوچانی
یک شاخه گل 67 هنرمندان : ناصر مسعودی
آهنگ : همایون - شوشتری
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 68 هنرمندان : مرضیه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 69 هنرمندان : مرضیه - کسایی (نی)
اشعار : منیر طه
آهنگ : همایون ( آهنگ از تجویدی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 70 هنرمندان : یاسمین
اشعار : سهیلی خوانساری
آهنگ : سه گاه ( آهنگ از بزرگ لشکری )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 71 هنرمندان : فاخته ای
اشعار : حاج میرزا حبیب خراسانی
آهنگ : بیات زند از برنامه ی شماره 222 گلها
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 72 هنرمندان : مرضیه
اشعار : منیر طه
آهنگ : شور ( آهنگ از علی تجویدی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 74 هنرمندان : مرضیه - عبادی (سه تار)
اشعار : طلوعی همدانی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 75 هنرمندان : مرضیه - کسایی (نی)
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 76 هنرمندان : بنان
ترانه : رهی معیری
آهنگ : سه گاه ( آهنگ از محجوبی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 77 هنرمندان : الهه
ترانه : نواب صفا
آهنگ : ابوعطا ( آهنگ از تجویدی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 78 هنرمندان : نظاکتی - رحمانی پور
آهنگ و ترانه ی محلی مازندرانی ، تنظیم از عطااله خرم
یک شاخه گل 79 هنرمندان : گلپایگانی - کسایی - حبیب اله بدیعی
اشعار : استاد سعید نفیسی - شادروان میرزا حبیب خراسانی
آهنگ : چهارگاه ( آهنگ از بحرینی پور - رهبر ارکستر : روح اله خالقی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 80 پوران
یک شاخه گل 81 هنرمندان : مرضیه
اشعار : معینی کرمانشاهی
آهنگ از تجویدی
یک شاخه گل 82 هنرمندان : بنان - محجوبی
اشعار : ابوالحسن ورزی - منیر طه
آهنگ : سه گاه از تجویدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 83 هنرمندان : ناصر مسعودی
آهنگ : دشتی محلی گیلکی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 84 هنرمندان : قوامی - علی تجویدی (ویولون) - جلیل شهناز (تار)
اشعار : میرزا حبیب خراسانی - معینی کرمانشاهی
آهنگ : سه گاه ( آهنگ از تجویدی )
یک شاخه گل 85 هنرمندان : گلپایگانی - مرتضی محجوبی - حبیب اله بدیعی - سلیم فرزان
اشعار : مولانا - هاتف - عبدالرحمن جامی - شاه نعمت اله ولی
آهنگ : ابوعطا از محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 86 هنرمندان : بهشته - عبادی - به اهتمام عطااله خرم
اشعار : نظیری نیشابوری
آهنگ محلی بیات اصفهان
یک شاخه گل 87 هنرمندان : فرح - جلیل شهناز
آهنگ از ابراهیم منصوری
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 88 هنرمندان : سیما بینا - حبیب اله بدیعی
اشعار : عراقی
آهنگ محلی دشتی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 90 هنرمندان : بنان - مرتضی محجوبی (پیانو)
ترانه : رهی معیری - کاظم رجبی
آهنگ : سه گاه از مرتضی محجوبی
یک شاخه گل 92 هنرمندان : الهه - انوشیروان روحانی
اشعار : مولانا
آهنگ : محلی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 93 هنرمندان : مرضیه - حسن کسایی (نی)
اشعار : رهی معیری - مهدی حمیدی شیرازی ( از اساتید دانشگاه )
آهنگ : سه گاه از حسین یاحقی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 94 هنرمندان : مرضیه - حسن کسایی (نی)
اشعار : رهی معیری
آهنگ : افشاری ار روح اله خالقی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 95 هنرمندان : مرضیه - محجوبی - بدیعی
اشعار : رهی معیری - ملک الشعرای بهار
آهنگ : ابوعطا از محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 96 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - شریف
یک شاخه گل 97 هنرمندان : مرضیه - حسن کسایی (نی)
اشعار : رهی معیری - پژمان بختیاری
آهنگ : ابوعطا از محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 98 هنرمندان : گلپایگانی - حبیب اله بدیعی
اشعار : امیرخسرو دهلوی - کاظم رجبی (ایزد) - سهیلی خوانساری
آهنگ : شور از عارف
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 99 هنرمندان : فاخته ای
اشعار : لطفعلی صورتگر - نواب صفا
آهنگ : سه گاه از بدیع زاده
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 101 هنرمندان : گلپایگانی - محجوبی - جلیل شهناز - ضرب از ناصر افتتاح
اشعار : سعدی - مولانا
آهنگ : افشاری از روح اله خالقی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 103 هنرمندان : مرضیه - محجوبی (پیانو) - بدیعی (ویلون) - فرهنگ شریف (تار)
اشعار : نواب صفا
آهنگ : افشاری از تجویدی
یک شاخه گل 105 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - حبیب اله بدیعی - محجوبی - امیرناصر افتتاح
اشعار : فخرالدین عراقی - یغمای جندقی
آهنگ : شور از مرتضی محجوبی - تنظیم از روح اله خالقی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 107 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - حبیب اله بدیعی
اشعار : سعدی - رضی الدین - حافظ - کردستانی
آهنگ : بیات اصفهان از روح اله خالقی
یک شاخه گل 108 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - پرویز یاحقی (ویلون)
یک شاخه گل 111 هنرمندان : گلپایگانی
اشعار : حافظ - فروغی بسطامی - سلمان ساوجی
آهنگ : افشاری از روح اله خالقی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 112 هنرمندان : مرضیه
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 113 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - به اهتمام بدیعی
اشعار : باباطاهر
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 114 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - محجوبی - حبیب اله بدیعی
اشعار : عرفی شیرازی - کمال خجند - صفای اصفهانی - سلمان ساوجی
آهنگ : همایون - شوشتری ( آهنگ از روح اله خالقی )
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 115 هنرمندان : مرضیه - ورزنده (سنتور)
اشعار : معینی کرمانشاهی
آهنگ : همایون از تجویدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 116 هنرمندان : ناصر مسعودی - حسن کسایی - رضا ورزنده
آهنگ : محلی (تنظیم از میر نقیبی)
یک شاخه گل 117 هنرمندان : مرضیه - تجویدی (ویلون) - حسن کسایی (نی)
آهنگ : همایون از مرتضی محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 118 هنرمندان : عهدیه بدیعی
اشعار : سلمان ساوجی
یک شاخه گل 119 هنرمندان : مرضیه - پرویز یاحقی (ویلون) - پایور (سنتور)
اشعار : رهی معیری
آهنگ : سه گاه از تجویدی
یک شاخه گل 120 هنرمندان : الهه - انوشیروان روحانی (پیانو)
اشعار : باباطاهر
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 121 هنرمندان : الهه - عبادی (سه تار)
اشعار : باباطاهر - اهلی شیرازی
آهنگ : محلی مازندرانی (افرا چشمه)
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 122 هنرمندان : ناصر مسعودی
اشعار : صائب تبریزی
یک شاخه گل 126 هنرمندان : فاخته ای
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 127 - به یاد ابوالحسن صبا هنرمندان : فاخته ای - عبادی - پایور - پرویز یاحقی
اشعار : مجمر اصفهانی - باستانی پاریزی - حکیم سنایی - سعدی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 128 هنرمندان : گلپایگانی - ورزنده
اشعار : سعدی - رضی آرتیمانی
آهنگ : همایون از جواد معروفی - رهبر ارکستر : روح اله خالقی
یک شاخه گل 130 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - عبادی
اشعار : بیژن ترقی
آهنگ : محلی - تنظیم از حبیب اله بدیعی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 133 هنرمندان : ناصر مسعودی - کسایی - رضا ورزنده
اشعار : ترشیزی
آهنگ : محلی گیلکی
یک شاخه گل 134 هنرمندان : گلپایگانی - محجوبی - جلیل شهناز
اشعار : حاج میرزا حبیب خراسانی - حافظ - هلالی
آهنگ : بیات زند
یک شاخه گل 135 هنرمندان : مرضیه
اشعار : نواب صفا
آهنگ : ابوعطا از تجویدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 137 هنرمندان : گلپایگانی - بدیعی - امیرناصر افتتاح
اشعار : مولانا - صفای اصفهانی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 138 هنرمندان : مرضیه
اشعار : حسین مسرور
یک شاخه گل 139 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - حبیب اله بدیعی
اشعار : بیژن ترقی
آهنگ : محلی
یک شاخه گل 140 هنرمندان : آذر - شادروان ابولحسن صبا (ویلون) - پایور (سنتور)
اشعار : وحشی بافقی
یک شاخه گل 141 هنرمندان : بانو آذر
اشعار : لطفعلی بیگ آذر (آذر بیگدلی)
یک شاخه گل 142 هنرمندان : بنان - حسن کسایی (نی)
اشعار : مؤید ثابتی - رهی معیری
آهنگ : افشاری از خالقی
یک شاخه گل 143 هنرمندان : گلپایگانی - محجوبی - بدیعی - جلیل شهناز
اشعار : مولانا - کلیم همدانی
آهنگ : افشاری از عارف - تنظیم و هارمونی از روح اله خالقی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 144 هنرمندان : الهه
اشعار : ابوالقاسم عارف
آهنگ : افشاری
گوینده : شمسی فضل الهی
یک شاخه گل 147 هنرمندان : گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : حافظ - معتمد نشاط - حبیب اصفهانی - طالب آملی - بیژن ترقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 149 هنرمندان : فاخته ای - محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 150 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده
اشعار : حسین ادیب السلطنه سمیعی (عطا)
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 151 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - بدیعی
اشعار : رضی الدین آرتیمانی - حبیب خراسانی - هلالی
آهنگ از عارف - تنظیم از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 152 هنرمندان : شهیدی
آهنگ : محلی بختیاری
یک شاخه گل 153 هنرمندان : مرضیه
اشعار : وحید دستگردی - رهی معیری
آهنگ : ابوعطا از محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 154 هنرمندان : مرضیه - حسن کسایی (نی)
اشعار : طاهره (دنیا) - منیر طه
آهنگ : همایون از تجویدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 156 هنرمندان : مرضیه - حسن کسایی (نی)
اشعار : مهرالنساء (مهری هروی) - رهی معیری
آهنگ : چهارگاه از بحرینی پور
یک شاخه گل 158 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - تجویدی - ناصر افتتاح
اشعار : عراقی - کاظم رجبی (ایزد)
آهنگ : سه گاه از خالدی
گویندگان : شمسی فضل الهی - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 159 هنرمندان : پروین
اشعار : سعدی
آهنگ : همایون از شیدا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 160 هنرمندان : سیما بینا
اشعار : رشعه
آهنگ و ترانه : شیدا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 161 هنرمندان : شهین شبیری - بدیعی (ویلون)
اشعار : عبدالجواد ادیب نیشابوری
یک شاخه گل 162 هنرمندان : مرضیه - کسایی
اشعار : پروین دولت آبادی - معینی کرمانشاهی
آهنگ : همایون از تجویدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 165 هنرمندان : مرضیه
اشعار : زبیده (جهان) [ زبیده فرزند فتحعلی شاه قاجار ]
یک شاخه گل 167 هنرمندان : مرضیه
اشعار : حاج گوهرخانم (گوهر) - رهی معیری
آهنگ از محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 168 هنرمندان : مرضیه
اشعار : رابعه - رهی معیری
آهنگ : سه گاه از تجویدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 169 هنرمندان : گلپایگانی - مرتضی محجوبی
اشعار : اثیرالدین اخسیکتی - عبرت نائینی - هلالی شیرازی - معتمد نشاط - نظام وفا
آهنگ : بیات زند
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 170 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : حافظ - مولانا - پروین دولت آبادی
آهنگ : ماهور از شیدا و آقاحسین قلی - تنظیم و هارمونی از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 171 هنرمندان : مرضیه
اشعار : نورالهدی (نور سیاره)
یک شاخه گل 172 هنرمندان : روحبخش
اشعار : سعدی
آهنگ از شیدا
یک شاخه گل 174 هنرمندان : مرضیه
اشعار : زینت الملک - معینی کرمانشاهی
آهنگ : دشتی از تجویدی
یک شاخه گل 175 هنرمندان : مرضیه
اشعار : گوهر - معینی کرمانشاهی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 179 هنرمندان : مرضیه - مرتضی محجوبی - احمد عبادی
اشعار : جمیله
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 180 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - به اهتمام جواد معروفی
آهنگ : محلی
گوینده : آذردخت پژوهش
یک شاخه گل 187 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : سعدی - علی سالمی
آهنگ : راست پنجگاه و ماهور - رهبر ارکستر : جواد معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 189 هنرمندان : گلپایگانی - بدیعی
اشعار : سعدی
آهنگ : بیات اصفهان
گویندگان : آذر پژوهش - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 190 بنان
یک شاخه گل 191 هنرمندان : گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : خواجو - عراقی - حاج میرزا حبیب خراسانی - بیژن ترقی
آهنگ : همایون و شوشتری
گویندگان : آذر پژوهش - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 192 هنرمندان : مرضیه - عبادی (سه تار)
اشعار : ماهرخ
آهنگ از محجوبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 193 هنرمندان : گلپایگانی - حبیب اله بدیعی
اشعار : مولانا - عماد خراسانی
آهنگ : سه گاه از بدیع زاده
گویندگان : آذر پژوهش - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 195 هنرمندان : گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : فخرالدین ابراهیم عراقی - حاج میرزا حبیب خراسانی
آهنگ : بیات زند
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 202 هنرمندان : محمودی خوانساری - رضا ورزنده
اشعار : امان اله خلیلی افغانی - رهی معیری
آهنگ : اصفهان از روح اله خالقی
گوینده : ثابت ایمانی
یک شاخه گل 203 هنرمندان : آذر - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : محجوب
آهنگ و ترانه : شیدا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 204 هنرمندان : الهه - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : ابوالحسن ورزی - پرویز وکیلی
آهنگ : افشاری
یک شاخه گل 206 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - رضا ورزنده - به اهتمام جواد معروفی
آهنگ : بیات ترک از شیدا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 207 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - محجوبی
اشعار : صادق سرمدی - حاج میرزا حبیب خراسانی
آهنگ : افشاری - قره باغی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 208 هنرمندان : شهیدی - پرویز یاحقی
اشعار : معتمد نشاط - طبیب اصفهانی - نظامی گنجوی
آهنگ : سه گاه از شیدا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 209 هنرمندان : مرضیه - حسن کسایی (نی) - به اهتمام روح اله خالقی
اشعار : وحید دستگردی
آهنگ : شور از شیدا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 210 هنرمندان : گلپایگانی - یاحقی
آهنگ : سه گاه از شیدا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 211 هنرمندان : گلپایگانی
اشعار : حافظ
یک شاخه گل 212 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - فرهنگ شریف
اشعار : مولانا - همای شیرازی
آهنگ : چهار گاه از موسی معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 214 شهیدی
یک شاخه گل 215 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - جلیل شهناز
اشعار : سعدی - عراقی
آهنگ : همایون از جواد معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 216 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : سعدی - حافظ - مولانا
آهنگ از شیدا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 217 هنرمندان : پوران
اشعار : فرصت شیرازی - ابوالحسن ورزی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 218 هنرمندان : گلپایگانی - عبادی - محجوبی
اشعار : مولانا - بابافغان شیرازی - فرصت
آهنگ : سه گاه از شیدا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 219 هنرمندان : گلپایگانی - عبادی - فرهنگ شریف
اشعار : مولانا - سعدی - فرصت
آهنگ : افشاری
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 220 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : سعدی - بابافغان شیرازی
آهنگ : سه گاه از شیدا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 230 هنرمندان : سیما بینا - احمد عبادی
اشعار : عرفی شیرازی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 231 هنرمندان : پوران
اشعار : صباحی بیدگلی
یک شاخه گل 235 هنرمندان : پوران - مجید نجاهی
اشعار : شرف الدین حسن (حکیم شفایی)
آهنگ : همایون - بیداد
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 236 هنرمندان : پوران - عبادی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : معتمد نشاط
آهنگ : ماهور از شیدا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 237 هنرمندان : مرضیه - مجید نجاهی
اشعار : میرفندرسکی - رهی معیری
آهنگ : ماهور از عارف
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 238 هنرمندان : الهه - عبادی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : محیط قمی - ابوالحسن ورزی
آهنگ : افشاری از عارف
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 239 هنرمندان : الهه - انوشیروان روحانی
اشعار : ارجمند - هلالی جغتایی
آهنگ : محلی ارمنی - تنظیم و رهبری ارکستر از جواد معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 240 هنرمندان : قوامی - پرویز یاحقی
اشعار : صفای اصفهانی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 241 هنرمندان : پوران - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : بابافغانی شیرازی (سکاکی) - کیومرث وثوقی
آهنگ : شور از شیدا
گویندگان : آذر پژوهش - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 242 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - جلیل شهناز
اشعار : غزالی مشهدی - معینی کرمانشاهی
آهنگ : شور از حبیب اله بدیعی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 243 هنرمندان : الهه - عبدالوهاب شهیدی
آهنگ از عارف
گویندگان : مولود عاطفی - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 244 هنرمندان : گلپایگانی - شهیدی - کیومرث حقیقی (سنتور) - رضا ورزنده (سنتور) - حسن کسایی (نی)
اشعار : صفی علیشاه - حاج میرزا حبیب خراسانی - رهی معیری - بابافغانی شیرازی - حافظ - سعدی - عاشق اصفهانی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 245 هنرمندان : گلپایگانی
اشعار : حافظ - سعدی
آهنگ : ماهور
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 246 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
آهنگ : ماهور - تنظیم از صمیمی
گویندگان : روشنک - نوری
یک شاخه گل 249 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : حافظ - فیض کاشانی - پروین دولت آبادی - اهلی شیرازی - رهی معیری
آهنگ : ماهور - راک
گویندگان : آذر پژوهش - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 250 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : سعدی - سایه - اوحدی مراغه ای
آهنگ : بیات زند از استاد وزیری
گویندگان : روشنک - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 251 هنرمندان : بدیعی - اکبر گلپایگانی
اشعار : مولانا - سعدی - همای شیرازی
گویندگان : آذر پژوهش - سیما
یک شاخه گل 253 عبدالوهاب شهیدی
یک شاخه گل 254 هنرمندان : الهه - عبدالوهاب شهیدی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : رهی معیری
آهنگ از آودیس خاچاطوریان
گوینده : مهناز
یک شاخه گل 255 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - حبیب اله بدیعی
اشعار :
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 256 هنرمندان : پوران - بدیعی
اشعار : وحشی بافقی - پدیدار
تنظیم آهنگ از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 257 هنرمندان : الهه - جواد معروفی
اشعار : اوحدی مراغه ای
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 259 هنرمندان : گلپایگانی - بنان
اشعار : رهی معیری
آهنگ از محجوبی ( این برنامه به یاد مرتضی محجوبی تنظیم و اجرا شده است )
گویندگان : روشنک - ثابت ایمانی
یک شاخه گل 260 هنرمندان : الهه - پوران - سیما بینا - رامش - رامین - شهیدی - ناهید - کوروس
یک شاخه گل 261 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - حبیب اله بدیعی - ناصر افتتاح
اشعار : سرخوش - رعدی آذرخشی - فروغی بسطامی - مصطفی صدقیانی - سهیلی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 262 هنرمندان : عبادی - قوامی - بدیعی - شهیدی - گلپایگانی - پرویز یاحقی - به اهتمام جواد معروفی ( این برنامه به یاد مرتضی محجوبی تنظیم و اجرا شده است )
اشعار : بهادر یگانه - فغانی شیرازی - رهی معیری
آهنگ : سه گاه
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 264 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی
اشعار : مولانا - حافظ - بهادر یگانه
آهنگ : افشاری
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 268 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : سعدی - حافظ
آهنگ : ماهور ( آهنگ از استاد علی نقی وزیری )
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 273 هنرمندان : الهه - پوران - بنان - شهیدی - مرضیه - پروین
( این برنامه به یاد شادروان روح اله خالقی اجرا گردیده است )
یک شاخه گل 275 هنرمندان : الهه - جلیل شهناز - پرویز یاحقی
اشعار : بهادر یگانه
آهنگ : سه گاه از همایون خرم
یک شاخه گل 276 هنرمندان : شهیدی - عبادی - کسایی - جلیل شهناز - ورزنده - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
آهنگ ها (به ترتیب ) : ماهور - ابوعطا - دشتی - چهارگاه
یک شاخه گل 277 هنرمندان : الهه - ویگن - جواد معروفی
اشعار : نظامی - حزین لاهیجی - سعدی
آهنگ : ارمنی
یک شاخه گل 278 هنرمندان : الهه
اشعار : امیدی تهرانی
یک شاخه گل 279 عبدالوهاب شهیدی
یک شاخه گل 281 هنرمندان : مرضیه - احمد عبادی (سه تار)
اشعار : شاه قاسم انواری - معینی کرمانشاهی
آهنگ : دشتی از حبیب اله بدیعی - تنظیم از شادروان روح اله خالقی
گوینده : آذر پژوهش


بقیه در ادامه مطلب


 


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg
یک شاخه گل 282 هنرمندان : پوران - حبیب اله بدیعی
اشعار : نظامی گنجوی - معینی کرمانشاهی
آهنگ از بدیعی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 283 هنرمندان : قوامی - پرویز یاحقی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : همای شیرازی - رهی معیری
آهنگ : دشتی از مجید وفادار
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 284 هنرمندان : مرضیه - مجد (تار) - شادروان مرتضی محجوبی (پیانو)
اشعار : شادروان صفی علیشاه - معینی کرمانشاهی
آهنگ : دشتی از تجویدی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 285 هنرمندان : ویگن - انوشیروان روحانی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : عبید زاکانی - جمشید ارجمند
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 286 الهه
یک شاخه گل 287 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : نظامی گنجوی
آهنگ : شوشتری و منصوری
گویندگان : فیروزه امیرمعز - مرتضی اخوت
یک شاخه گل 288 هنرمندان : الهه - بدیعی
اشعار : فرخی سیستانی - عبداله الفت
آهنگ از بدیعی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 289 هنرمندان : پوران - شهیدی - جلیل شهناز
اشعار : جمال الدین عبدالرزاق - رهی معیری
آهنگ : ماهور از نی داوود - تنظیم از روح اله خالقی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 290 هنرمندان : الهه - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف
اشعار : ظهوری ترشیزی - نواب صفا
آهنگ : ابوعطا از تجویدی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 292 هنرمندان : قوامی - عبادی
اشعار : فخرالدین عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 293 هنرمندان : قوامی - پرویز یاحقی
اشعار : ابوطالب کلیم (کلیم کاشانی)
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 294 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : هاتف اصفهانی
آهنگ : بیات زند از شیدا - تنظیم از جواد معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 295 هنرمندان : الهه - حبیب اله بدیعی - مجید نجاحی
اشعار : صباحی بیدگلب - معینی کرمانشاهی
آهنگ : چهارگاه از حبیب اله بدیعی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 297 هنرمندان : ناهید - حسن کسایی (نی)
اشعار : عطار - عارف - بهادر یگانه
آهنگ : سه گاه از معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 298 هنرمندان : مرضیه
اشعار : دکتر معین افشار
آهنگ : شور از محجوبی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 299 برنامه مخصوص با شرکت : سیما بینا - پوران - شمس - مرضیه - الهه - فریده - عهدیه - ناصر مسعودی – منوچهر شیرازی
یک شاخه گل 300 هنرمندان : الهه - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : نظامی گنجوی - جمال الدین عبدالرزاق - رهی معیری
آهنگ ها از علی نقی وزیری و حبیب اله بدیعی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 301 هنرمندان : پوران - احمد عبادی (سه تار)
اشعار : سیدحسن غزنوی - مسرور
آهنگ : بیات ترک
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 302 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - حبیب اله بدیعی
اشعار : میرسنجر کاشانی
آهنگ : سه گاه
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 303 هنرمندان : قوامی - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز
اشعار : رضی الدین آرتیمانی
آهنگ : ساقی نامه - بیات اصفهان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 304 هنرمندان : پوران
اشعار : سعدی
آهنگ : ماهور از شیدا - تنظیم از بهرام صمیمی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 306 هنرمندان : ناهید - احمد عبادی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : صهیفی - بهادر یگانه
آهنگ : افشاری از ابوالقاسم یگانه
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 309 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : بهادر یگانه
آهنگ : ابوعطا از شادروان درویش خان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 310 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - عبادی - جلیل شهناز - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : رهی معیری
آهنگ : حجاز از درویش خان ( این برنامه ویژه ی درویش خان است )
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 311 هنرمندان : الهه - همایون خرم - مجید نجاحی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : سلمان ساوجی - رهی معیری
آهنگ : ابوعطا از همایون خرم
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 312 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده
اشعار : نظیری نیشابوری
یک شاخه گل 313 هنرمندان : الهه - جلیل شهناز (تار)
اشعار : بهادر یگانه
آهنگ : افشاری
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 314 هنرمندان : پوران - جلیل شهناز (تار)
اشعار : اثیرالدین اخسیکتی
آهنگ : شور - محلی بختیاری ( تنظیم از شادروان خالقی )
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 315 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : وحشی بافقی
آهنگ : دشتی از ابوالحسن صبا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 316 هنرمندان : شهین دخت شبیری - همایون خرم (ویلون)
اشعار : فروغی بسطامی - ابوالحسن ورزی
آهنگ : بیات زند از همایون خرم
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 317 هنرمندان : مرضیه
اشعار : ملاهادی سبزواری (اسرار)
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 320 هنرمندان : رامش - انوشیروان روحانی (پیانو) - فرید فرجاد (ویلون)
اشعار : ایرج میرزا - کیومرث وثوقی
آهنگ : محلی امنی - بیات اصفهان ( تنظیم آهنگ از صمیمی )
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 322 هنرمندان : شهیدی
اشعار : سعدی - کلیم - بهادر یگانه - زهره
آهنگ : بیات اصفهان ( آهنگ از شیدا - تنظیم از بهرام صمیمی )
یک شاخه گل 323 هنرمندان : ناهید - جلیل شهناز - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : مولانا
آهنگ : مثنوی بیات زند
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 324 هنرمندان : الهه - ویگن - انوشیروان روحانی - فرید فرجاد - به اهتمام جواد معروفی
آهنگ : محلی ارمنی در مایه ی بیات اصفهان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 325 عبدالوهاب شهیدی
یک شاخه گل 326 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - حبیب اله بدیعی - ناصر افتتاح - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : خواجه عبداله انصاری - بهادر یگانه
آهنگ : شور از سلیم فرزان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 329 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - حبیب اله بدیعی
اشعار : طالب آملی - جمشید ارجمند
آهنگ : محلی بختیاری ( تنظیم از شادروان روح اله خالقی)
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 331 هنرمندان : قوامی - عبادی - حبیب اله بدیعی
اشعار : شاه نعمت اله ولی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 332 هنرمندان : قوامی - احمد عبادی
اشعار : عبدالرحمان جامی
آهنگ : بیات زند
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 333 هنرمندان : پروین - مجید نجاهی (سنتور)
اشعار : حسن عتابی
آهنگ : ابوعطا از برازنده و سالک ( نام این برنامه "آتش دل" است )
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 334 هنرمندان : گلپایگانی
یک شاخه گل 335 هنرمندان : گلپایگانی - جلیل شهناز - ناصر افتتاح - شادروان مجوبی (پیانو)
اشعار : کمال الدین اسمائیل اصفهانی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 336 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - حبیب اله بدیعی - جهانگیر ملک
اشعار : عماد فقیه کرمانی - سیمین بهبهانی
آهنگ : دشتی از همایون خرم
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 337 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : عبرت نائینی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 338 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - به اهتمام جواد معروفی
اشعار : خاقانی
آهنگ : دشتی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 339 هنرمندان : گلپایگانی
اشعار : امیرشاهی سبزواری
آهنگ : افشاری
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 342 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
اشعار : خواجه عبداله انصاری ( پیر هرات )
یک شاخه گل 345 هنرمندان : ایرج - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - افتتاح
اشعار : میرزا فصیحی
آهنگ : همایون
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 346 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی - امیرناصر افتتاح
اشعار : ابوتراب بیگ فربتی انجدانی ( از شاعران دوره ی صفویه )
آهنگ : دشتی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 348 هنرمندان : ناصر مسعودی - بهاری - مجد - امیرناصر افتتاح
اشعار : امیرخسرو دهلوی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 350 هنرمندان : گلپایگانی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : مشتاق اصفهانی - معین الدین یزدی - مستقیم شیرازی - عاشق اصفهانی - همای شیرازی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 351 هنرمندان : ایرج - پرویز یاحقی - افتتاح
اشعار : مولانا - حافظ - رهی معیری - عاشق اصفهانی
آهنگ : بیات اصفهان از همایون خرم
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 352 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - افتتاح
اشعار : خواجوی کرمانی - هلالی جغتایی - سعدی
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 353 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - شهناز - بهاری
اشعار : رهی معیری - باباطاهر عریان
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 354 هنرمندان : محمود محمودی خوانساری
یک شاخه گل 356 برنامه مخصوص با شرکت : پوران - الهه - مرضیه - مسعودی - شمس - کوروس
یک شاخه گل 357 هنرمندان : گلپایگانی - همایون خرم - جلیل شهناز - مجید نجاهی - افتتاح
اشعار : کمال خجند
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 359 هنرمندان : ایرج - حبیب اله بدیعی (ویلون) - منصور صارمی (سنتور) - حسن کسایی (نی) - خسروی (ضرب)
اشعار : کمال خجند
آهنگ : همایون
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 361 هنرمندان : ایرج - حبیب اله بدیعی - لطف اله مجد - مجید نجاهی - افتتاح
اشعار : مولانا - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 362 هنرمندان : شهیدی - بهاری - ورزنده - ناهید - افتتاح
اشعار : فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 363 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - حبیب اله بدیعی - مجید نجاهی
اشعار : بهادر یگانه - فتحعلی شاه قاجار
آهنگ : اصفهان از میرنقیبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 366 هنرمندان : محمودی خوانساری - ورزنده
اشعار : پارسا - غمام همدانی - بابا فغانی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 368 هنرمندان : قوامی - حبیب اله بدیعی - نجاهی
اشعار : رهی معیری
گوینده : محمد سلطانی
یک شاخه گل 369 هنرمندان : شهیدی - نجاهی
اشعار : حافظ - امیرخسرو دهلوی - پارسا
آهنگ : ابوعطا از اسمائیل مهرتاش
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 371 هنرمندان : ایرج - ورزنده - حسن ناهید
اشعار : سیمین بهبهانی - مجمر اصفهانی - عطار
آهنگ : سه گاه از میرنقیبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 372 هنرمندان : محمودی خوانساری - جلیل شهناز
اشعار : مولانا
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 374 هنرمندان : اکبر گلپایگانی
یک شاخه گل 375 هنرمندان : قوامی - معروفی - مهندس همایون خرم - مجید نجاهی
اشعار : سعدی
آهنگ : ماهور از مهندس همایون خرم
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 376 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - معروفی
اشعار : سعدی
آهنگ از جواد معروفی
یک شاخه گل 379 هنرمندان : قوامی - گلپایگانی - محمودی خوانساری - مرتضی محجوبی - حبیب اله بدیعی - ورزنده
اشعار : حبیب خراسانی - عماد - کلیم - سعدی
آهنگ : بیات زند
گویندگان : آذر پژوهش - رضا معینی
یک شاخه گل 381 هنرمندان : محمودی خوانساری - مهندس همایون خرم - ورزنده
اشعار : عراقی - کلیم
آهنگ : بیات زند از مهندس همایون خرم
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 382 هنرمندان : قوامی - مهندس همایون خرم - مجد - مجید نجاهی - افتتاح
اشعار : عراقی - علی اشتری
آهنگ : سه گاه از میرنقیبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 383 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - حسن ناهید
اشعار : مولانا
آهنگ : افشاری
گوینده : رضا معینی
یک شاخه گل 384 هنرمندان : ایرج - حبیب اله بدیعی - نجاهی - افتتاح
اشعار : سیمین بهبهانی - سروش اصفهانی - قاآنی - عرفی - حافظ
آهنگ : چهارگاه از میرنقیبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 386 هنرمندان : جمال وفایی - پرویز یاحقی - لطف اله مجد - بهمن رجبی
آهنگ : شور
گوینده : رضا معینی
یک شاخه گل 387 هنرمندان : پوران - حبیب اله بدیعی (ویولون) - احمد عبادی (سه تار) - فرهنگ شریف (تار)
اشعار : سعدی - کلیم کاشانی - عراقی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 388 هنرمندان : محمودی خوانساری - کوروس سرهنگ زاده - جلیل شهناز - امیرناصر افتتاح
اشعار : فکور - حافظ - سعدی - کلیم کاشانی
آهنگ : دشتی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 391 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی
اشعار : حافظ
آهنگ : افشاری از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 392 هنرمندان : گلپایگانی - عبادی - جلیل شهناز - مهندس همایون خرم
اشعار : ابوالقاسم شیرازی - خرسندی شیرازی - صحاب اصفهانی - مظهر
آهنگ : بیات زند
گوینده : فیروزه امیر معز
یک شاخه گل 394 هنرمندان : شهیدی - مجد - حسن ناهید - افتتاح
اشعار : پژمان بختیاری - قمی - ابوالقاسم شیرازی - حبیب یغمایی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 395 هنرمندان: شهیدی
یک شاخه گل 396 هنرمندان : گلپایگانی - جلیل شهناز - همایون خرم - جهانگیر ملک
اشعار : سعدی
آهنگ : نوا از مهدی خالدی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 397 هنرمندان : ایرج - همایون خرم - مجید نجاهی - ناصر افتتاح
اشعار : علامه اقبال لاهوری
آهنگ : ماهور از رکن الدین خان مختاری
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 398 هنرمندان : محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی - مجید نجاحی - ناصر افتتاح
اشعار : حافظ
آهنگ : سه گاه ( آهنگ از مهدی خالدی )
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 399 هنرمندان : محمود محمودی خوانساری
یک شاخه گل 400 هنرمندان : عبدالوهای شهیدی - پرویز یاحقی - مجید نجاهی - افتتاح
اشعار : صفای اصفهانی - حمام همدانی - سعدی - پژمان بختیاری
آهنگ : بیات زند
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 402 هنرمندان : شجریان - بدیعی
اشعار : حافظ
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 404 هنرمندان : شهیدی - حبیب اله بدیعی - افتتاح
اشعار : هما میر افشار - پژمان بختیاری
آهنگ : شوشتری از جواد معروفی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 405 هنرمندان : شهیدی - فریدون حافظی - حسن ناهید
اشعار : جامی - باباطاهر
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 406 هنرمندان : ایرج - پرویز یاحقی
اشعار : مجد همگر - اوحدی مراغه ای - رنجی
آهنگ : شور از جواد معروفی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 407 هنرمندان : سیاوش - عبادی - پرویز یاحقی
اشعار : کمال الدین اصفهانی - هروی - حافظ - فروغی بسطامی
آهنگ : سه گاه از مهدی خالدی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 408 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - گلپایگانی - محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - مجد
اشعار : حافظ - ف بغدادی - ابدال اصفهانی - میرداماد - شیخ بهایی - حبیب خراسانی - مجمر زواره ای - شمس تبریزی - اهلی شیرازی - آذر بیگدلی
غزل آواز : علی اشتری - مهستی
آهنگ : نوا - ابوعطا ( آهنگ ها از اسمائیل مهرتاش - جواد معروفی - حسام السلطنه )
گویندگان : آذر پژوهش - فیروزه امیرمعز - رضا معینی - جمشید قدیری
یک شاخه گل 409 هنرمندان : قوامی - محمودی خوانساری - جمال وفایی - حبیب اله بدیعی - پرویز یاحقی - مجد - مجید نجاهی
اشعار : عبدالرحمان جامی - آرتیمانی - شرف الدین فضل اله - شکیبی اصفهانی - شاهکی - فرصت شیرازی - لطیفه بخارایی - صفایی قمی - توحید شیرازی - رهی معیری
آهنگ : افشاری ( آهنگ ها از جواد معروفی - مهدی خالدی )
گویندگان : آذر پژوهش - روشنک
یک شاخه گل 410 هنرمندان : محمودی خوانساری - شجریان
آهنگ : افشاری
یک شاخه گل 411 هنرمندان : شهیدی - ایرج - محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - مجید نجاهی
اشعار : فروغی بسطامی - امیری فیروزکوهی - مرتضی قلی خان - ولی دشت بیاضی - پژمان بختیاری - فریدون مشیری - مظاهر مصفا - حافظ - مشتاق اصفهانی
آهنگ : سه گاه از مهدی خالدی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 412 هنرمندان : گلپایگانی - شهیدی - سیاوش - عبادی - حبیب اله بدیعی - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : مشتاق اصفهانی - امیرخسرو دهلوی - انجدانی - نظیری نیشابوری - پژمان بختیاری - خرسندی شیرازی - رهی معیری
آهنگ : شوشتری منصوری از علی نقی وزیری
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 413 هنرمندان : پروین - سیاوش - عبادی - فریدون حافظی - منصور صارمی - حسن ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : سیمین بهبهانی - صهبای قمی - سیدی تهرانی - محمد رفیع - سالک قه - فرخی - سعدی
آهنگ : چهارگاه
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 414 هنرمندان : گلپایگانی - پوران - حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
اشعار : مولانا - سلیم - همام تبریزی - پژمان بختیاری
آهنگ : ابوعطا از جهانبخش پازوکی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 415 هنرمندان : گلپایگانی - عبادی - مجد - همایون خرم - جهانگیر ملک
اشعار : دهقان سامانی - دهخدا - پژمان بختیاری
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 416 هنرمندان : قوامی - شهیدی - کوروس سرهنگ زاده - جمال وفایی - عبادی - بدیعی - جلیل شهناز - همایون خرم - پرویز یاحقی - فریدون حافظی - جهانگیر ملک
اشعار : معینی کرمانشاهی - دهقان سامانی - پری نگهبان - کلیم کاشانی - پوراندخت صارمی - سعید نفیسی - حیرتی کاشی
غزل آواز : معینی کرمانشاهی - عماد خراسانی - یغمای جندقی
آهنگ : شور از میرنقیبی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 417 هنرمندان : قوامی - گلپایگانی - سیاوش - عبادی - جلیل شهناز - مجد - ورزنده - ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : همام تبریزی - خواجوی کرمانی - عبید زاکانی - جمال‌الدین اصفهانی - ظهیر فاریابی - شیخ عطار - فرصت الدوله شیرازی - سلمان ساوجی - مولانا
آهنگ : بیات زند از مرتضی محجوبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 418 شجریان
یک شاخه گل 419 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - اکبر گلپایگانی
یک شاخه گل 421 هنرمندان : محمودی خوانساری - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
اشعار : پژمان بختیاری - سلمان ساوجی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 424 هنرمندان : گلپایگانی - همایون خرم - رضا ورزنده - جهانگیر ملک
اشعار : سلمان ساوجی - مهدی سهیلی - سامانی
آهنگ : دشتی از جواد معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 425 هنرمندان : سیاوش - پرویز یاحقی - لطف اله مجد - جهانگیر ملک
اشعار : روشن کردستانی - ایزدی یزدی - مهرداد اوستا - سعدی
آهنگ : اصفهان
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 426 هنرمندان : جمال وفایی - رضا ورزنده - حسن ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : وحشی بافقی - مجمر - ساسان
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 429 هنرمندان : محمود محمودی خوانساری
یک شاخه گل 430 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی
یک شاخه گل 432 هنرمندان : محمودی خوانساری - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - افتتاح
اشعار : مولوی - سعدی - شیخ بهایی آملی
آهنگ : نوا
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 434 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - پرویز یاحقی
اشعار : حبیب خراسانی - رفیق اصفهانی - عطار نیشابوری
آهنگ : شور
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 435 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
اشعار : فرغی بسطامی - ابوالحسن ورزی - نیاز کرمانی - مشفق کاشانی
آهنگ : بیات ترک از رکن الدین مختار
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 436 هنرمندان : حسین قوامی ( فاخته ای )
یک شاخه گل 437 هنرمندان : محمودی خوانساری - همایون خرم - مجید نجاحی
اشعار : علینقی کمره ای - الفت - اوحدی - مشفق کاشانی - عماد خراسانی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 438 هنرمندان : جمال وفایی - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - منصور صارمی - جهانگیر ملک
اشعار : صدارت - مریم ساوجی - فروغی بسطامی
آهنگ : چهارگاه از رکن الدین مختار
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 439 هنرمندان : سیاوش - عبادی - پرویز یاحقی - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : عماد خراسانی - سیمین بهبهانی - سعدی
آهنگ : ماهور
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 441 هنرمندان : گلپایگانی - فرهنگ شریف (تار) - محمد موسوی (نی) - جهانگیر ملک (ضرب)
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 442 هنرمندان : محمودی خوانساری - احمد عبادی - رضا ورزنده - حسن ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : طبیب اصفهانی - ابدال اصفهانی - کاتبی ترشیزی - یحیی لاهیجی - عماد خراسانی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 444 هنرمندان : شهیدی - همایون خرم - مجید نجاهی - فرهنگ شریف - ناصر افتتاح
اشعار : اشراق اصفهانی - زمانای راضی - شاهکی - شرف الدین
آهنگ : چهارگاه از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 445 هنرمندان : جمال وفایی
یک شاخه گل 447 هنرمندان : سیاوش - احمدعبادی - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : نظامی گنجوی - فروغی بسطامی - صیف فرقانی
آهنگ : گوشه هایی از دستگاه نوا
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 449 هنرمندان : ایرج - پرویز یاحقی - رضا ورزنده - جهانگیر ملک
اشعار : رفیق اصفهانی - حمام تبریزی - وافق خلخالی - سعدی
آهنگ : چهارگاه از جواد معروفی
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 450 هنرمندان : سیاوش - عبادی - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی - جهانگیر ملک
اشعار : عراقی - رفیق اصفهانی - حافظ
آهنگ : اصفهان از حسینعلی ملاح - تنظیم از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 451 هنرمندان : جمال وفایی
یک شاخه گل 452 هنرمندان : پوران - شهیدی - پرویز یاحقی - جهانگیر ملک
اشعار : سعدی - ادیب صابر - فرخی - ابوطالب کریم
یک شاخه گل 453 هنرمندان : شهیدی - پرویز یاحقی - جهانگیر ملک
اشعار : نسیم - امیرخسرو دهلوی
آهنگ : اصفهان
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 455 هنرمندان : کوروس سرهنگ زاده - پرویز یاحقی - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : هما میرافشار - پژمان بختیاری - منوچهری - ضمیری اصفهانی - جعفر آصف خان
آهنگ : اصفهان از میرنقیبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 458 هنرمندان : ایرج - مهمودی خوانساری - جلیل شهناز - رضا ورزنده - مجید نجاهی - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : عبداله الفت - طالب آملی - کمال اسماعیل اصفهانی - کوکب خراسانی - پژمان بختیاری - عطار نیشابوری - رفیق اصفهانی
آهنگ : بیات ترک از محمد میرنقیبی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 459 هنرمندان : ایرج - عبادی
اشعار : عفت قاجار - علاء الدوله - علینقی کمره ای - اوحدی مراغه ای - حافظ
آهنگ : دشتی
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 460 هنرمندان : محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
اشعار : پژمان بختیاری - سحاب اصفهانی - وصال شیرازی
آهنگ : بیات ترک از میرنقیبی - مهرتاش
گوینده : فیروزه امیرمعز
یک شاخه گل 461 هنرمندان : جمال وفایی - عبادی - جهانگیر ملک
اشعار : سعدی
آهنگ : اصفهان
گوینده : روشنک
یک شاخه گل 462 هنرمندان : ایرج - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : صفایی نراقی - رنجی - لاادری - نسیم
آهنگ : ابوعطا
گوینده : آذر پژوهش
یک شاخه گل 463 هنرمندان : ایرج - حبیب اله بدیعی - جهانگیر ملک
اشعار : نظامی گنجوی - عماد فقیه - سعدی
آهنگ : ماهور از درویش خان
گوینده : سرور پاک نشان
یک شاخه گل 488 هنرمندان : ایرج - حبیب اله بدیعی - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : طالب آملی - هلالی جغتایی - طیری اصفهانی - پژمان بختیاری
آهنگ : همایون از جواد معروفی
گوینده : روشنک
یک شاخه گل برنامه مخصوص بیادمرتضی محجوبی
یک شاخه گل برنامه مخصوص چهاردهم مرداد(الهه-شهیدی)
یک شاخه گل از مولانا


http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg
نوع مطلب : یک شاخه گل، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

درود بر عاشقان برنامه فاخر گلها
این سایت در نظر دارد برنامه رادیو گلها را با قیمتی مناسب وبا کیفیت مطلوب ارائه دهد. .دوستانی که تمایل به خرید دارند با شماره 09199023950 یا 09199776559 تماس بگیرند.قیمت این مجموعه 70000 تومان می باشد.
____________
ایمیل: navayaegolha@yahoo.com

مدیر وبلاگ : نوای گلها

نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :